محصولات

فلز روی به دو صورت پودر و گرد موجود می باشد.
تفاوت این دو محصول، تنها در اندازه دانه های آن می باشد.
فهرست